تبلیغات

محصولات ویژه

d076206_1010.png

INOTIM
ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل

هدف از این پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال بصورت جامع و کامل مورد بررسی قرار می گیرد

دانلود ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل

ابطال رأی داوری تجاری
ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران
ابطال رأی داوری تجاری در مقررات داوری آنسیترال
مصادیق ابطال رأی داوری تجاری
چگونگی ابطال رأی داور
پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 404 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 230

دانلود پایان نامهکارشناسی ارشد رشته حقوق

ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل

 
 
 
 
 
 
چكیده
همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین‎المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حلوفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهمترین مکانیسمهای اعمال نظارت قانونی بر آرای داوری، رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و مقررات آنسیترال و آشنایی با مکانیسم این ابطال جهت سلامت امر داوری ضروری می‎نماید.
 
 این تحقیق متشکل از چهار فصل است که در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته میشود. در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریح شده مورد بررسی قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواعد داوری آنسیترال اشارهای به موارد ابطال رأی داوری نشده است با بررسی مواد این قواعد، موارد ابطال استنتاج و با حقوق ایران مطابقت دادهشده است. در فصل سوم نیز چگونگی و فرایند ابطال و مرجع صالح در ابطال رأی داوری موردبررسی شده و در آخر آثار ابطال بیان شده است.فصل چهارم نیز نتیجه گیری پایان نامه را بر می گیرد.
 
مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی در قانون آئین دادرسی مدنی ایران دادگاهی است كه دعوی را به داوری ارجاع كرده و یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و در قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران دادگاه عمومی واقع در مركز استانی است كه مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی كه مقر داوری مشخص نشده است دادگاه عمومی تهران است و در داوریهای بین‏المللی که بر طبق قواعد داوری آنسیترال صورت گرفته است تنها دادگاه كشوری كه رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن كشور است و ازلحاظ آن كشور رأی داخلی بهحساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور را دارد.
 
 
 
واژگان كلیدی:
داوری
دادگاه صالح
فرایند رسیدگی
ابطال رأی داوری
مقررات داوری آنسیترال
 
 
 
 
مقدمه
رسیدگی به اختلافات و دعاوی یا از طریق محاکم رسمی دادرسی است که منشأ مشروعیتشان از قانون است و یا توسط شخص یا اشخاصی است که مشروعیتشان برای دادرسی ناشی از تراضی و توافق طرفین دعوی است که رسیدگی از طریق داوری در دسته اخیر جای میگیرد. حلوفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق بازرگانان و شرکتهای تجاری در حل مناقشات به شیوه مسالمتآمیز و سریع بهحساب می‎آید که با افزایش روزافزون روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‎ها و استفاده از مکانیزم داوری در حل مناقشات با مسائل ناشی همچون اعتراض به رأی داوری و ابطال آن مواجه می شویم. اعتراض و ابطال لازمهاش وجود آیین داوری است تا همانگونه كه آرای صادره از محاكم قابلیت اعتراض و تجدیدنظر دارند آرای اینگونه اشخاص نیز از چنین قابلیتی برخوردار باشد. محکومعلیه رأی داوری در موارد ابطال باید درخواست ابطال رأی کند بدیهی است برای دادن دادخواست ابطال باید جهات آن موجود باشد. آنچه از آن با عنوان جهات ابطال رأی داوری موردبحث قرار میگیرد عبارت است از مواردی که در صورت وقوع آن و یا اثبات آن با مستندات متقن توسط خواهان، حکم صادره در داوری که با رضایت طرفین حل اختلاف به آن واگذار شده است ابطال گردد.
 
منظور از اعتراض به رای داوران همان درخواست ابطال است که صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نمی‏شود و رسیدگی دادگاه همیشه بصورت رد اعتراض یا ابطال رای داوری است؛ دادگاه زمانی که دلایل اعتراض خواهان را قوی ببیند، اجرای رای داوری را متوقف می‏كند و دادگاه رسیدگی كننده به اعتراض به عنوان مرجع تجدید نظر نسبت به رای شناخته نمی‏شود.
ابطال رای داور مهمترین مكانیسم اعمال نظارت قضایی دادگاه های ایرانی در آرای داوری ملی می‏باشد یعنی دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است و تنها دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد كه رای موضوع دعوی ابطال متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر به ابطال حكم شود علی الاصول این ابطال نه تنها مانع اجرای رای در آن كشور است بلكه اجرای آن در كشورهای دیگر نیز ممتنع می‏شود.
 
ابطال رأی داور با عدم قابلیت اجرایی آن رابطه مستقیم دارد و صرف درخواست ابطال رأی داوری، اثری بر توقف اجرای حكم داور ندارد و در صورت اصرار اعتراضکننده مبنی بر اینکه در صورت عدم تعلیق اجرا، زیان وارده قابل جبران نخواهد بود!(مثلاً مال از دست برود) در قبال حکم تعلیق؛ تأمین مناسب درخواست میگردد.
نكته مهمی كه وجود دارد بررسی این مسئله خواهد بود كه در داوری‎های بین‏المللی كدام دادگاه صلاحیت ابطال رأی داور را دارد آیا تمامی كشورهای جهان می‏توانند مدعی صلاحیت برای ابطال رأی داور باشند یا تنها كشوری كه رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن كشور است و ازلحاظ آن كشور رأی داخلی بهحساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی را دارد؟
در پایان‏نامه حاضر؛ بهصورت محتوایی و بر اساس توصیف و تحلیل، موارد ابطال رأی داور که در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال همسان و شبیه بوده بررسی و همچنین مواردی که در هر یک از قوانین فوق بهصورت اختصاصی موردتوجه بوده است موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در ادامه بحث و در فصل سوم، مرجعی که صلاحیت ابطال رأی داور را داشته و آثاری که این ابطال بر جای میگذارد نیز در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال، بررسی و بیان شده است.
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
فصل اول : کلیات و مفاهیم
1. 1. مبحث اول: کلیات 2
1. 1. 1. معرفی مسئله 2
1. 2 بیان اهمیت موضوع 4
1. 3 پیشینه تحقیق 5
1. 4. سؤال اصلی تحقیق 7
1. 5. سؤالات فرعی تحقیق 7
1. 6. فرضیه اصلی تحقیق 7
1. 7.  فرضیه های فرعی تحقیق 7
1. 8. روش تحقیق 8
1. 9. محدودیت‎های پژوهش 8
2. مبحث دوم: مفاهیم 9
2. 1 گفتار اول: داوری 9
2. 1. 1 معنای لغوی داوری 9
2. 1. 2 مفهوم حقوقی داوری 9
2. 1. 3  داوری در فقه 13
2. 1. 4  داوری تجاری 15
2. 1. 5  داوری تجاری بینالمللی 16
2. 1. 6 داوری بینالمللی در حقوق ایران 17
2. 1. 7  داوری بینالمللی در مقررات آنسیترال 18
2. 1. 8 اهمیت داوری بین‏المللی 21
2. 1. 9 اقسام داوری 25
2. 1. 9. 1 داوری سازمانی 25
2. 1. 9. 2 داوری موردی یا اختصاصی 25
2. 2 گفتار دوم: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری 25
2. 2. 1  ابطال 25
2. 2. 2  بطلان 26
2. 2. 3 تفاوتهای مفهومی بطلان و ابطال 26
گفتار سوم : داوری تجاری بین الملل از نگاه فقه اسلامی 27
3. 1. جواز و نفوذ داوری در فقه اسلامی 29
3. 2.  قلمرو داوری در فقه اسلامی 30
3. 3.  میزان لزوم رای و قراداد داوری 31
3. 4.  شرایط داور در فقه اسلامی 32
3 مبحث سوم: تا ریخچه ابطال رأی داوری 36
3. 1 تاریخچه داوری و ابطال رأی داوری در حقوق ایران 36
3. 2. تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در آنسیترال 40
 

فصل دوم :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه: 46
1 مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال 47
1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور 52
1. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین 55
1. 1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری 58
1. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها 61
1. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارك پرونده 62
1. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار 63
1. 1. 6 تشكیل هیات داوری برخلاف قواعد 64
1. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده 65
1. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول 73
1. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی 75
1. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری 76
1. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری 78
1. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی 78
1. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 79
1. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 80
1. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره 81
1. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول 83
1. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری 85
1. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی 87
1. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران 89
1. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا. 89
1. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق 96
1. 3. 1. 1. 3 نظریه كمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر 98
1. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه كمیته تفسیر بیانیه الجزایر 101
1. 3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای نمایندگی 104
1. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی 106
1. 3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت 107
1. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت 108
1. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری 111
1. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا 116
1. 3. 1. 3  نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا 120
1. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی 121
2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران 125
2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال 125
2. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری 130
2. 1. 1 عدم رعایت قانون حاكم بر داوری 130
2. 1. 1. 1 قانون شكلی حاكم بر داوری 131
2. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاكم بر داوری 134
2. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری 138
2. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین 138
2. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع 140
2. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع 144
2. 1. 3  فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت 147
2. 1. 4  وجود بینظمی در تشریفات رسیدگی 149
2. 1. 5 عدم توجیه رأی 151
2. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی 153
2. 2. 1 احكام تكمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال 154
2. 2. 2 احكام تكمیلی در قانون داوری تجاری بینالمللی 154
2. 2. 3 احكام تكمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی 155
 

فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

1 مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری 158
1. 1 گفتاراول: اعتراض به رأی داوری 158
1. 2 گفتاردوم: مقررات شكلی در دعوی ابطال رای داور( در بیانیه الجزایر) 161
1. 2. 1 اشكال اعتراض علیه احكام داوری 162
2 مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری 164
2. 1 گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری 164
2. 1. 1 دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون داوری تجاری بینالملل ایران 164
2. 1. 2 دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات اتاق ایران 166
2. 1. 2. 1  در خصوص اختلافات تجاری داخلی ارجاع شده به اتاق بازرگانی 166
2. 1. 2. 2 در خصوص اختلافات تجاری بینالمللی ارجاع شده به مركز داوری اتاق ایران 167
2. 1. 2. 3 مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال 167
2. 1. 3 دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی 172
2. 1. 3. 1 دادگاه ارجاع كننده دعوی به داوری 172
2. 1. 3. 2 دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی 172
2. 2 گفتاردوم: رعایت مقررات شكلی در دعوی ابطال رأی داور 174
2. 2. 1 قانون داوری تجاری بینالمللی 174
2. 2. 2 مقررات شكلی در قانون آیین دادرسی مدنی 177
2. 2. 3 گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال 179
3  مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری 180
3. 1 گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری 180
3. 2 گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری 183
3. 2. 1 امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری 183
3. 2. 2 قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده 185
3. 2. 2. 1 اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) 187
3. 2. 2. 2 اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) 192
 
فصل چهارم : نتیجه گیری
نتیجه‏گیری 198
پیشنهادات 208
 
منابع و مآخذ 210
 
 

دانلود ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین المللتاریخ : دوشنبه 27 فروردین 1397 | 10:58 ق.ظ | نویسنده : آی نوتی آی نوتی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • مقدار رفتن
  • دریافت کد تبادل آگهی هوشمند

    سیستم افزایش آمار هوشمند تک باکس

    تبادل لینک

    - تبادل لینک ایران زمین فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی صلوات عطر - عطر گیرنده دیجیتال موبایل خرید اینترنتی تک سبد گیرنده دیجیتال موبایل خرید دانگل براوو دانگل ezcast گن لاغری گن لاغری میس بلت عینک ریبن اصل خرید hot shaper خرید لیوان لنزی ساخت وبلاگ فروش گوش پاکن برقی لباس زنانه ساعت مچی ارزان هاست لینوکس خرید کیف اسباب بازی مگامایند 19500 تومان مونوپاد دستکش جادویی سیلور تاچ مونوپاد حرفه ای ساعت دیواری فانتزی کارواش خانگی خرید مونوپاد ارزان خرید لباس زنانه ایران زمین خرید ساعت دیواری مدرن پاور بانک همراه اتو موی پرو ویو prowave چراغ جادویی لایت آپ light up عینک آفتابی مارک فانتوم جادویی خرید مونوپاد با ضمانت فروشگاه خرید ساعت دیواری خرید گن لاغری مردانه شلوار ساپورت عینک آفتابی پلیس دستگیره آشپزخانه سیلیکونی خرید ساعت مچی کاسیو ساعت مچی کاسیو عینک آفتابی مردانه توپ هاور بال hover ball ساخت وبلاگ رایگان دوره آموزشی| کلاس| بازرسی فنی| جوش| پایپینگ| رنگ - دوره بازرسی جوش پایپینگ مدرک معتبر و بین المللی گواهینامه رنگ و سندبلاست گیره کوچک کننده بینی - گیره کوچک کننده بینی سایت تبادل لینک - سایت تبادل لینک سایت سرگرمی - سایت سرگرمی خرید اینترنتی گن ساعت شنی - خرید اینترنتی گن ساعت شنی دانلود0098 - دانلود بهترین نرم افزار رایانه و موبایل کمربند میس بلت - کمربند میس بلت پارلین - پارلین لینک رایگان - لینک رایگان کوچک کننده بینی - کوچک کننده بینی گن ساعت شنی - گن ساعت شنی خرید اینترنتی کفش - خرید اینترنتی کفش ساخت وبلاگ - ساخت وبلاگ خرید ساعت مچی خرید پستی مونوپاد سلفی خرید مانتو و ساپورت خرید ساعت دیواری خرید پستـی عینک آفتابی زنانه و مردانه تلویزیون شهری LED|قیمت+مشاوره خرید رایگان خرید پستی گردنبند نورپردازی نمای ساختمان تبادل لینک - افزایش بازدید رایگان دانلود آهنگ جدید - دانلود آهنگ جدید یک باکس | تبادل لینک - تبادل لینک سایت یک باکس خرید کمربند میس بلت - خرید کمربند میس بلت خرید بک لینک - دریافت 1 بک لینک مفید و با کیفیت ! بهتر از 1000 بک لینک اسپم می باشد . نمونه سوالات کارشناسی ارشدپیام نور - سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد و فراگیر پیام نور در کلیه رشته های تحصیلی خرید پستـی عینک آفتابی زنانه و مردانه تبادل لینک - تبادل لینک-تبادل لینک-تبادل لینک-تبادل لینک دوره آموزشی| کلاس| بازرسی فنی| جوش| پایپینگ| رنگ - دوره بازرسی جوش پایپینگ مدرک معتبر و بین المللی گواهینامه رنگ و سندبلاست کسب درامد شبكه تبلیغات و كسب درآمد - تبلیغات ارزان و موثر به مراه كسب درآمد برای شما ثبت آگهی و تبلیغ - درج آگهی- درج تبلیغ - ثبت رایگان اطلاعات شغلی

    آبادان ادز - لینک هوشمند-تبادل لینک-تبادل لینک هوشمند با ما